Tematyka badań realizowanych
w Katedrze: • Rozwijanie biologicznych metod ochrony roślin opartych na wykorzystaniu zjawisk: konkurencji, nadpasożytnictwa i allelopatii, a także pożytecznej entomofauny naziemnej.

 • Analiza zmian w liczebności i strukturze stawonogów epigeicznych w wybranych agrocenozach.

 • Wykorzystanie zjawiska allelopatii w ochronie roślin przed patogenami.

 • Monitoring stabilności zgrupowań biegaczowatych w stałych miejscach odłowu na polach uprawnych w latach 1996÷2003 oraz zasiedlenia przez owady biegaczowate terenu wysypiska odpadów komunalnych w Człuchowie poddanych rekultywacji.

 • Analiza liczebności i składu gatunkowego biegaczowatych na polach uprawnych w zależności od rośliny uprawnej, technologii uprawy, topografii terenu, warunków glebowych.

 • Oddziaływanie wyciągów roślinnych, antybiotyków i fungicydów na: bakterie symbiotyczne, kształtowanie się systemu korzeniowego i jego porażenie przez grzyby zgorzelowe, przebieg procesu nodulacji, żywotność i zdrowotność nasion roślin strączkowych.

 • Reakcja Gliocladium spp. i Trichoderma spp. na syntetyczne (fungicydy i ich kompozycje) i naturalne (wyciągi roślinne) związki pestycydowe oraz oddziaływanie antagonistów glebowych na grzyby zgorzelowe.

 • Kształtowanie się żywotności i zdrowotności nasion roślin zbożowych oraz truskawki pod wpływem wyciągów roślinnych.

 • Ocena technicznych, technologicznych i biologicznych właściwości zaprawiania nasion Cicer arietinum L. w uprawach ekologicznych.

 • Ocena czystości mikrobiologicznej wybranych przypraw, ziół oraz herbat czarnych i zielonych.
 • Przeciwustrojowa aktywnością przypraw, ziół oraz herbat na wzrost bakterii oraz grzybów.

 • Ocena zanieczyszczenia wybranych surowców i produktów spożywczych miko toksynami.

 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców, produktów i linii technologicznych w przemyśle młynarsko-zbożowym, w piekarnictwie i przetwórstwie rybnym oraz mleczarstwie.

 • Analiza efektywności energetycznej produkcji biomasy.

 • Analiza efektywności energetycznej produkcji rolniczej.

 • Ocena potencjału energetycznego topinamburu w warunkach Polski północno-zachodniej.

 • Analiza wpływu orkowego i bezorkowego systemu uprawy roli na zmiany środowiska glebowego i plonowanie roślin.

 • Badanie reakcji roślin na czynniki stresowe w warunkach kontrolowanego środowiska.

 •